Skip available courses

Available courses

BALE (Bloomfield Academy Learning Environment)

on Computer Education Grade 7

"Creating a Baseball-Inspired Text Effect

using Adobe Photoshop"

School Logo

The Bible

At the end of this discussion, students will be able to:

•    Differentiate the Bible from other books

 •    Identify the books of the Bible

•    Differentiate the books from the Old Testament and New Testament

•    Classify the books in the Old Testament and New Testament

•    Read the Bible often and live with its message

Ang araling ito ay natuon sa paggamit ng makrong kasanayan sa panonood sa pag-aaral ng babasahin sa Filipino at paglinang sa kasanayan sa pagtukoy ng mga detalye sa kwento.

Teachers Development Program       On: Classroom Management

Teachers Learning Resources

Health Grade 8

Human Sexuality

Teenage concerns

Development of decision-skills in managing sexuality

Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan, ekonomiya,at ugnayan ng mga bansa sa rehiyong Asya tungo sa paggalang at pagpapahalaga ng mga pagkakatulad at pagkakaiba sa rehiyon at sa papel ng Pilipinas sa Asya tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.

Lessons on reading, vocabulary, and study skills.

Course on English Language 6

Objective:

Course for teachers on using Learning Management system