Ang araling ito ay natuon sa paggamit ng makrong kasanayan sa panonood sa pag-aaral ng babasahin sa Filipino at paglinang sa kasanayan sa pagtukoy ng mga detalye sa kwento.